Hervorming wet op de gedwongen mede-eigendom (appartementsrecht) - Syndicus Service
Hervorming wet op de gedwongen mede-eigendom (appartementsrecht) - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Deze wetgeving ondergaat in het najaar van 2018 een aantal belangrijke wijzigingen. U kunt een aantal relevante punten hieronder terug vinden.

1. Sneller beslissen over belangrijke werken

 • Beslissingen over werken in de gemene delen: nu is een drie vierde meerderheid nodig, in de toekomst verandert dit naar een twee derde meerderheid
 • Beslissingen over wettelijk verplichte werken (vb. werken om te voldoen aan isolatienormen, brandveiligheid…): nu is een drie vierde meerderheid nodig, in de toekomst verandert dit naar de helft van de stemmen
 • Overige beslissingen (vb. verdeling van de lasten van de mede-eigendom, wijziging van bestemming, aankoop van grond om de tuin uit te breiden, appartementen samenvoegen…): vier vijfde-meerderheid blijft.

2. Eén eigenaar kan heropbouw niet (altijd) meer verhinderen

Wanneer afbraak en heropbouw van oude appartementen voordeliger is dan renovatie, moeten alle eigenaars het unaniem eens zijn. 1 eigenaar kan zo’n situatie tegenhouden.

In de toekomst zal 4/5-meerderheid volstaan op voorwaarde dat:

 • de afbraak nodig is omwille van veiligheid of hygiëne in het gebouw
 • de kostprijs van renovatie buitensporig is (beoordeling door Vrederechter)

3. Flexibele statuten tijdens de bouwfase

Als bijvoorbeeld blijkt dat de ruimte in de garage te nauw is om alle parkeerplaatsen te realiseren, is een aanpassing in de statuten nodig. Alle eigenaars moeten hierbij hun akkoord geven, maar dat is niet evident als er al kavels verkocht zijn.

In de toekomst zal de projectontwikkelaar de bevoegdheid hebben om tot de voorlopige oplevering de noodzakelijk geworden veranderingen door te voeren, op voorwaarde dat de wijziging

 • niet raakt aan de privédelen van het project
  voor de eigenaars geen extra kosten meebrengt

4. Niet noodzakelijk alle eigenaars beslissen

Bij grote projecten moeten soms beslissingen worden genomen die slechts invloed hebben op enkele eigenaars. Nu moeten alle mede-eigenaars mee beslissen, maar in de toekomst zullen deelverenigingen binnen een gebouw mogelijk zijn.

5. Wie betaalt, beslist

Bepaalde eigenaars maken geen gebruik van de lift, maar zij kunnen beslissingen over de lift toch tegenhouden. In de toekomst zullen de mede-eigenaars die de kosten betalen, alleen kunnen beslissen. Het aantal stemmen zal afhankelijk zijn van de bijdrage in de kosten.

6. Reservefonds wordt verplicht

Na bepaalde tijd dringen kosten in een gebouw zich op: schilderen
van de gevel, moderniseren lift…De eigenaars moeten hiervoor soms plots hoge bedragen ophoesten. Daarom zal het in elk gebouw verplicht worden om een reserve op te bouwen:

Uiterlijk 5 jaar na de voorlopige oplevering van de gemene delen
elke eigenaar: jaarlijks 5% van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar
Maar opt-out mogelijk: als 4/5 van de mede-eigenaars geen reservefonds wil aanleggen, hoeft het niet

7. Duidelijk kader voor exclusieve gebruiksrechten

Situatie: in de statuten staat dat alleen eigenaars van het gelijkvloers de tuin mogen gebruiken en dat alleen bewoners van dakappartementen het dakterras mogen gebruiken.

Nu: bij geschillen kan de VME dit gebruiksrecht beëindigen

In de toekomst: indien de VME exclusieve gebruiksrecht wil beëindigen:

 • 4/5-meerderheid nodig
 • VME moet een rechtmatig belang hebben
 • vrederechter kan betaling van een vergoeding toekennen aan mede-eigenaar die zijn gebruiksrecht verliest, want gebruiksrecht = erfdienstbaarheid (en dat duurt voor eeuwig en is gekoppeld aan de kavel)

8. Minder in de statuten, meer in het huishoudelijk reglement

Nu: wat in statuten staat kan moeilijk gewijzigd worden

Toekomst: zaken die voortaan via huishoudelijk reglement
geregeld mogen worden:

 • de periode waarin de algemene vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, de werkwijze, de bevoegdheden
 • de benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging van zijn mandaat

9. Eenparigheidsvereiste flexibeler ingevuld

Voor de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom is eenparigheid van de stemmen vereist. Maar vaak is er geen eenparigheid door de afwezigheid van bepaalde mede-eigenaars.

In de toekomst zal dat als volgt aangepakt worden:

 • na een termijn van minstens 30 dagen: nieuwe algemene vergadering
 • op deze AV is het voldoende dat de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars akkoord gaan met eenparigheid te stemmen (niet aanwezig = geen stemrecht)

10. Duidelijke tarieven van de syndicus

Momenteel is een schriftelijk contract met syndicus al verplicht. Daarbovenop zal het verplicht worden voor de syndicus om de mede-eigenaars te informeren over zijn tarieven.

In het contract zal het volgende moeten staan:

 • lijst van de prestaties die in de maandelijkse forfait zijn inbegrepen
 • lijst van de bijkomende prestaties die de syndicus eventueel extra zal aanrekenen en aan welke kostprijs dit zal gebeuren
 • bij niet-vermelde prestaties kan de syndicus geen vergoeding vragen (tenzij de AV anders beslist)

11. Verhuurder speelt informatie door

De verhuurder zal de huurder moeten informeren over beslissingen van de algemene vergadering.

12. Syndicus kan makkelijker achterstal invorderen

Wanneer een mede-eigenaar zijn bijdrage niet betaalt of weigert bij te dragen in het reservefonds, heeft de syndicus het akkoord van de AV nodig om een dagvaarding uit te sturen of een incassobureau in te schakelen. In de toekomst zal de syndicus hier zelf beslissingen in kunnen nemen.

13. Noodprocedure bij volledige blokkering

Als elke beslissing binnen de VME onmogelijk is geworden door vertroebelde relaties, zal de vrederechter een voorlopige bewindvoerder kunnen aanstellen die beslist in plaats van AV en syndicus. Dit kan op vraag van de syndicus of door een of meerdere mede-eigenaars die samen 1/5 van de aandelen bezitten.

Syndicus Service