Disclaimer - Syndicus Service
Disclaimer - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Disclaimer

 

Verantwoordelijke syndicus:

De heer Sebastiaan Murre

Syndicus Service BV – BE0715.596.120

03 302 48 82  – welkom@syndicusservice.be

BTWBE0654764549
RPR Antwerpen

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Maatschappelijke zetel: Huikstraat 47 te 2000 Antwerpen (bezoek enkel op afspraak)

Lid van het BIV onder nummer 507.754 en daarmee gehouden aan het KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV en aan de deontologische code van het BIV.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel


E-mail

Communicatie per e-mail is preferentieel wegens de vele verplaatsingen/vergaderingen van onze medewerkers. Dit elektronisch bericht en zijn bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor exclusief gebruik door degenen die door de zender als geadresseerd zijn bedoeld. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u dit bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit door een antwoordbericht te laten weten en het bericht daarna te wissen.

Alle berichten naar en van Syndicus Service kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften, ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen.

E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat ze geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico’s te aanvaarden.

Deze website

Deze website is eigendom van voornoemde Syndicus Service BV.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Syndicus Service of rechthoudende derden.

Alle illustraties zijn louter indicatief en zijn niet contractueel bindend ten aanzien van Syndicus Service.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Syndicus Service levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Syndicus Service de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Syndicus Service kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Syndicus Service geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Syndicus Service kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Syndicus Service verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Bij vragen hierover kan u terecht bij welkom@syndicusservice.be

 

Syndicus Service